OBCHODNÍ PODMÍNKY, 

Provozovatelem níže uvedených služeb je společnost WE LOVE PRAGUE, s.r.o. se sídlem Březinova 501/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 053 693 55. Společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261714.  Číslo účtu: 550550525/5500

Kontakt: tel.: +420 774 199 984, email: george@georgenemec.com, pro objednávání a poskytování kurzů COCKTAIL CLASS prostřednictvím internetových stránek www.georgenemec.com.

I. Úvodní ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti WE LOVE PRAGUE, s.r.o., se sídlem Březinova 501/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 053 693 55, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261714 (dále jen „Poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, a tvoří tak část obsahu smlouvy, na základě které bude Poskytovatel zájemcům poskytovat službu s názvem COCKAIL CLASS, jejíž přesná náplň je popsána na dále uvedených internetových stránkách (dále jen „Smlouva“). Smlouva je uzavírána mezi Poskytovatelem a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.georgenemec.com, a to prostřednictvím webového rozhraní.

2) Pro účely těchto obchodních podmínek platí, že:

 • „Zákazníkem“ je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem. Zákazníkem může být spotřebitel či podnikatel.
 • Spotřebitelem“ je fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy s Poskytovatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 • „Službou“ se myslí služba COCKAIL CLASS objednaná Zákazníkem, jenž je předmětem Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem služby a Zákazníkem.
 • Voucherem“ je poukaz zakoupený Zákazníkem, který opravňuje držitele Voucheru využít Službu.

3) Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.

4) Znění obchodních podmínek může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat.

5) Pro objednání Služby vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní Poskytovatele. Odesláním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

II. Předmět smluvního vztahu

1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout Zákazníkovi nebo držiteli Voucheru Službu a umožnit Zákazníkovi nebo držiteli Voucheru účast na takové Službě za splnění dále uvedených podmínek.

2) Zákazník se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za účast na Službě.

III. Vznik smluvního vztahu

1) Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky Zákazníka ze strany Poskytovatele a zaplacením ceny za Službu Zákazníkem. Okamžikem Zaplacení se rozumí připsání předmětné částky na účet Poskytovatele.

2) Objednávka musí obsahovat identifikační údaje Poskytovatele a Zákazníka (jméno, příjmení, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní emailovou adresu), termín konání Služby, cenu Služby. 

IV. Služby

1) Poskytovatel zajišťuje výhradně služby uvedené v nabídce Poskytovatele na internetových stránkách www.georgenemec.com.

2) Kurzy Cocktail Class se konají v místě určeném Poskytovatelem.

3) Služby se konají dle časového harmonogramu jednotlivých kurzů uvedených na www.georgenemec.com.

V. Dodání (Voucher)

Objednaný a uhrazený Voucher na Službu je doručován dle volby Zákazníka, smluvní přepravní službou, prostřednictvím emailu uvedeného v objednávce nebo osobním převzetím na adrese dle domluvy.

VI. Platební podmínky

 1. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za Službu ve výši stanovené v objednávce Zákazníka v souladu s nabídkou Poskytovatele.

 1. Ceny uvedené na internetových stránkách Poskytovatele www.georgenemec.com jsou uváděny včetně DPH. V případě bezhotovostní platby je závazek Zájemce uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

3) Cena za Službu je splatná v okamžiku zaslání objednávky Poskytovateli bezhotovostně platební kartou prostřednictvím webových stránek www.georgenemec.com.

4) Cena za Voucher a případné náklady spojené s jeho dodáním je splatná v okamžiku zaslání objednávky Poskytovateli bezhotovostně platební kartou prostřednictvím webových stránek www.georgenemec.com.

5) V případě platby realizované online platební kartou, bude potvrzení o přijaté platbě zasláno prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, a to bezodkladně po připsání platby na účet Poskytovatele.

6) Je-li stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel Zájemci ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy daňový doklad –- fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad –- fakturu vystaví Poskytovatel Zájemci po uhrazení ceny Služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zájemce uvedenou v objednávkovém formuláři.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1) Účastníci kurzů Cocktail Class jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny Poskytovatele.

2) Poskytovatel je povinen na začátku kurzu stručně účastníky poučit o základních pravidlech bezpečnosti práce a chováni. Pokud se účastník kurzu nebude řídit pokyny Poskytovatele nebo se účastník nebude chovat na kurzu způsobem, který je běžný při těchto činnostech, Poskytovatel neodpovídá za škodu, která případně účastníkům vznikne.

3) Účastníci kurzů jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy.

4) Poskytovatel je oprávněn vyloučit z kurzu ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí kurzu.

5) Nárok Zákazníka na poskytnutí Služby vzniká okamžikem, kdy obdrží Poskytovatel platbu od Zákazníka.

VIII. Změna a zrušení kurzu

1) Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín konání kurzu nebo jej zrušit v těchto případech:

 • kurz není obsazen minimálním počtem účastníků, tj. 4 osobami;
 • Poskytovatel nebude moci z důvodu pracovní neschopnosti lektora či jiné závažné překážky zajistit konání kurzu.

2) V případě, že Poskytovatel bude nucen zrušit kurz, zavazuje se Zákazníkovi tuto skutečnost bezodkladně sdělit telefonicky či emailem. Dále se Poskytovatel zavazuje v případě zrušení kurzu nabídnout Zákazníkovi náhradní termín pořádání kurzu či vrátit částku za celou hodnotu kurzu dle volby Zákazníka.

V případě, že se jedná o Voucher, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která Voucher objednala a uhradila.

3) V případě, že se Zákazník nebude moci kurzu zúčastnit, zavazuje se Zákazník bezodkladně Poskytovateli tuto skutečnost sdělit písemně/e-mailem, a to za následujících podmínek:

 • Pokud Zákazník tuto informaci sdělí Poskytovateli více jak 20 dnů před plánovaným datem konáni kurzu, je Poskytovatel povinen bezplatně umožnit Zákazníkovi změnu jím vybraného termínu. V případě, že se jedná o dárkový poukaz (Voucher), může o změnu termínu požádat pouze osoba, která Voucher objednala a uhradila.
 • Pokud Zákazník tuto informaci sdělí Poskytovateli 20 až 10 dnů před plánovaným datem konáni kurzu, je Poskytovatel povinen bezplatně umožnit Zákazníkovi změnu jím vybraného termínu s tím, že je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi manipulační poplatek za umožnění změny termínu ve výši 500 Kč.  V případě, že se jedná o dárkový poukaz (Voucher), může o změnu termínu požádat pouze osoba, která Voucher objednala a uhradila.
 • Pokud Zákazník tuto informaci sdělí Poskytovateli méně jak 10 až 5 dnů před plánovaným datem konáni kurzu, je Poskytovatel povinen bezplatně umožnit Zákazníkovi změnu jím vybraného termínu s tím, že je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi manipulační poplatek za umožnění změny termínu ve výši 50% z ceny kurzu.  V případě, že se jedná o dárkový poukaz (Voucher), může o změnu termínu požádat pouze osoba, která Voucher objednala a uhradila.
 • Pokud Zákazník tuto informaci sdělí Poskytovateli méně jak 5 dnů před plánovaným datem konáni kurzu, nemá Zákazník právo na změnu termínu kurzu. Uvedené však nevylučuje, aby Zákazník v takovéto případě poslal na kurz svého náhradníka.

4) Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určitém termínu.

IX. Odpovědnost za škodu

Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tím není dotčeno.

X. Reklamace

Pro případ, že kurz neprobíhal dle Smlouvy a těchto obchodních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu reklamovat. Při vyřizování reklamace a uplatňování nároků z důvodně uplatněné reklamace bude postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XI. Ochrana osobních údajů

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů a způsobu jejich zpracování si můžete přečíst zde.

XII. Zasílání obchodních sdělení

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Zákazníka. Zákazník souhlas podle předchozí věty může kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím elektronické adresy www.georgenemec.com.

XIII. Mimosoudní řešení sporu

V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Zákazníkem – Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu vyplývající ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

XIV. Závěrečná ustanovení

1) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Případnou stížnost Zákazníka vyřídí Poskytovatel bez zbytečného odkladu ve snaze o mimosoudní narovnání. Zákazník je rovněž oprávněn se obrátit se svojí stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

2) Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3) Vztahy založené Smlouvou se řídí českým právem a příslušným pro rozhodování případných sporů vyplývajících ze Smlouvy jsou české soudy.

4) Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.09.2019

Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování We Love Prague, s.r.o., se sídlem Březinova 501/4, Karlín, 186 00 Praha 8. Adresa elektronické pošty: george@georgenemec.com, telefon: +420 774 199 984

V Praze dne 01.09.2019

Kateřina Sedláková

Jednatelka WE LOVE PRAGUE s.r.o.

Provozovatelem níže uvedených služeb je společnost WE LOVE PRAGUE, s.r.o. se sídlem Březinova 501/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 053 693 55. Společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261714.  Číslo účtu: 550550525/5500

Kontakt: tel.: +420 774 199 984, email: george@georgenemec.com, pro objednávání a poskytování kurzů TOUR DE BAR prostřednictvím internetových stránek www.georgenemec.com.

I. Úvodní ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti WE LOVE PRAGUE, s.r.o., se sídlem Březinova 501/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 053 693 55, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261714 (dále jen „Poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, a tvoří tak část obsahu smlouvy, na základě které bude Poskytovatel zájemcům poskytovat službu s názvem TOUR DE BAR, jejíž přesná náplň je popsána na dále uvedených internetových stránkách (dále jen „Smlouva“). Smlouva je uzavírána mezi Poskytovatelem a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.georgenemec.com, a to prostřednictvím webového rozhraní.

2) Pro účely těchto obchodních podmínek platí, že:

 • „Zákazníkem“ je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem. Zákazníkem může být spotřebitel či podnikatel.
 • Spotřebitelem“ je fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy s Poskytovatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 • „Službou“ se myslí služba TOUR DE BAR objednaná Zákazníkem, jenž je předmětem Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem služby a Zákazníkem.
 • Voucherem“ je poukaz zakoupený Zákazníkem, který opravňuje držitele Voucheru využít Službu.

3) Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.

4) Znění obchodních podmínek může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat.

5) Pro objednání Služby vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní Poskytovatele. Odesláním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

II. Předmět smluvního vztahu

1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout Zákazníkovi nebo držiteli Voucheru Službu a umožnit Zákazníkovi nebo držiteli Voucheru účast na takové Službě za splnění dále uvedených podmínek.

2) Zákazník se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za účast na Službě.

III. Vznik smluvního vztahu

1) Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky Zákazníka ze strany Poskytovatele a zaplacením ceny za Službu Zákazníkem. Okamžikem Zaplacení se rozumí připsání předmětné částky na účet Poskytovatele.

2) Objednávka musí obsahovat identifikační údaje Poskytovatele a Zákazníka (jméno, příjmení, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní emailovou adresu), termín konání Služby, cenu Služby. 

IV. Služby

1) Poskytovatel zajišťuje výhradně služby uvedené v nabídce Poskytovatele na internetových stránkách www.georgenemec.com.

2) Služba TOUR DE BAR se koná v centru Prahy, v předem určených barových provozovnách.

3) Služby se konají dle časového harmonogramu jednotlivých kurzů uvedených na www.georgenemec.com.

V. Dodání (Voucher)

Objednaný a uhrazený Voucher na Službu je doručován dle volby Zákazníka, smluvní přepravní službou, prostřednictvím emailu uvedeného v objednávce nebo osobním převzetím na adrese dle domluvy.

VI. Platební podmínky

 1. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za Službu ve výši stanovené v objednávce Zákazníka v souladu s nabídkou Poskytovatele.

 1. Ceny uvedené na internetových stránkách Poskytovatele www.georgenemec.com jsou uváděny včetně DPH. V případě bezhotovostní platby je závazek Zájemce uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

3) Cena za Službu je splatná v okamžiku zaslání objednávky Poskytovateli bezhotovostně platební kartou prostřednictvím webových stránek www.georgenemec.com.

4) Cena za Voucher a případné náklady spojené s jeho dodáním je splatná v okamžiku zaslání objednávky Poskytovateli bezhotovostně platební kartou prostřednictvím webových stránek www.georgenemec.com.

5) V případě platby realizované online platební kartou, bude potvrzení o přijaté platbě zasláno prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, a to bezodkladně po připsání platby na účet Poskytovatele.

6) Je-li stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel Zájemci ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy daňový doklad –- fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad –- fakturu vystaví Poskytovatel Zájemci po uhrazení ceny Služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zájemce uvedenou v objednávkovém formuláři.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1) Účastníci kurzů TOUR DE BAR jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny Poskytovatele.

2) Poskytovatel je povinen na začátku kurzu stručně účastníky poučit o základních pravidlech bezpečnosti práce a chováni. Pokud se účastník kurzu nebude řídit pokyny Poskytovatele nebo se účastník nebude chovat na kurzu způsobem, který je běžný při těchto činnostech, Poskytovatel neodpovídá za škodu, která případně účastníkům vznikne.

3) Účastníci kurzů jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy.

4) Poskytovatel je oprávněn vyloučit z kurzu ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí kurzu.

5) Nárok Zákazníka na poskytnutí Služby vzniká okamžikem, kdy obdrží Poskytovatel platbu od Zákazníka.

VIII. Změna a zrušení kurzu

1) Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín konání kurzu nebo jej zrušit v těchto případech:

 • kurz není obsazen minimálním počtem účastníků, tj. 4 osobami;
 • Poskytovatel nebude moci z důvodu pracovní neschopnosti lektora či jiné závažné překážky zajistit konání kurzu.

2) V případě, že Poskytovatel bude nucen zrušit kurz, zavazuje se Zákazníkovi tuto skutečnost bezodkladně sdělit telefonicky či emailem. Dále se Poskytovatel zavazuje v případě zrušení kurzu nabídnout Zákazníkovi náhradní termín pořádání kurzu či vrátit částku za celou hodnotu kurzu dle volby Zákazníka.

V případě, že se jedná o Voucher, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která Voucher objednala a uhradila.

3) V případě, že se Zákazník nebude moci kurzu zúčastnit, zavazuje se Zákazník bezodkladně Poskytovateli tuto skutečnost sdělit písemně/e-mailem, a to za následujících podmínek:

 • Pokud Zákazník tuto informaci sdělí Poskytovateli více jak 20 dnů před plánovaným datem konáni kurzu, je Poskytovatel povinen bezplatně umožnit Zákazníkovi změnu jím vybraného termínu. V případě, že se jedná o dárkový poukaz (Voucher), může o změnu termínu požádat pouze osoba, která Voucher objednala a uhradila.
 • Pokud Zákazník tuto informaci sdělí Poskytovateli 20 až 10 dnů před plánovaným datem konáni kurzu, je Poskytovatel povinen bezplatně umožnit Zákazníkovi změnu jím vybraného termínu s tím, že je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi manipulační poplatek za umožnění změny termínu ve výši 500 Kč.  V případě, že se jedná o dárkový poukaz (Voucher), může o změnu termínu požádat pouze osoba, která Voucher objednala a uhradila.
 • Pokud Zákazník tuto informaci sdělí Poskytovateli méně jak 10 až 5 dnů před plánovaným datem konáni kurzu, je Poskytovatel povinen bezplatně umožnit Zákazníkovi změnu jím vybraného termínu s tím, že je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi manipulační poplatek za umožnění změny termínu ve výši 50% z ceny kurzu.  V případě, že se jedná o dárkový poukaz (Voucher), může o změnu termínu požádat pouze osoba, která Voucher objednala a uhradila.
 • Pokud Zákazník tuto informaci sdělí Poskytovateli méně jak 5 dnů před plánovaným datem konáni kurzu, nemá Zákazník právo na změnu termínu kurzu. Uvedené však nevylučuje, aby Zákazník v takovéto případě poslal na kurz svého náhradníka.

4) Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určitém termínu.

IX. Odpovědnost za škodu

Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tím není dotčeno.

X. Reklamace

Pro případ, že kurz neprobíhal dle Smlouvy a těchto obchodních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu reklamovat. Při vyřizování reklamace a uplatňování nároků z důvodně uplatněné reklamace bude postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XI. Ochrana osobních údajů

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů a způsobu jejich zpracování si můžete přečíst zde.

XII. Zasílání obchodních sdělení

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Zákazníka. Zákazník souhlas podle předchozí věty může kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím elektronické adresy www.georgenemec.com.

XIII. Mimosoudní řešení sporu

V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Zákazníkem – Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu vyplývající ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

XIV. Závěrečná ustanovení

1) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Případnou stížnost Zákazníka vyřídí Poskytovatel bez zbytečného odkladu ve snaze o mimosoudní narovnání. Zákazník je rovněž oprávněn se obrátit se svojí stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

2) Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3) Vztahy založené Smlouvou se řídí českým právem a příslušným pro rozhodování případných sporů vyplývajících ze Smlouvy jsou české soudy.

4) Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.09.2019

Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování We Love Prague, s.r.o., se sídlem Březinova 501/4, Karlín, 186 00 Praha 8. Adresa elektronické pošty: george@georgenemec.com, telefon: +420 774 199 984

V Praze dne 01.09.2019

Kateřina Sedláková

Jednatelka WE LOVE PRAGUE s.r.o.